POŁOŻNE ŚRODOWISKOWO-RODZINNE

Szpital w Proszowicach, planuje rozpocząć działalność położnych środowiskowo-rodzinnych.

W związku z tym prosimy o wpisanie się na listę potencjalnie zainteresowanych tym rodzajem opieki pacjentek. Informacje te pozwolą nam należycie przygotować i zorganizować pracę położnych środowiskowo-rodzinnych.

Na listę może wpisać się każda kobieta bez żadnych barier wiekowych, wpis na listę nie zobowiązuje do korzystania ze świadczeń. 

Na listę osób potencjalnie zainteresowanych można wpisać się za pomocą udostępnionego na tej stronie formularza, lub bezpośrednio w rejestracji głównej szpitala w godzinach od 7:00 do 18:00.

Położna środowiskowa sprawuje opiekę nad kobietami oraz noworodkami do 2 miesiąca życia.

Wizyty położnej środowiskowej
są bezpłatne.

Świadczenia realizowane są
od poniedziałku do piątku,
w godzinach pomiędzy 8.00
a 18.00.

Opieka położnych polega na:

  • edukacji w zakresie planowania rodziny,
  • opiece w okresie ciąży, porodu i połogu,
  • opiece nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia i rodziną,
  • opiece w chorobach ginekologicznych,
  • opiece nad kobietą w każdym okresie jej życia

FORMULARZ ZAPISU

Prosimy wszystkie potencjale zainteresowane kobiety i wypełnienie formularza –

nie jest to w żaden sposób zobowiązujące. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Położna środowiskowa sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą  i ginekologiczną nad kobietami oraz noworodkami do 2 miesiąca życia. Wyboru/ zmiany położnej można dokonać do 2 razy w roku kalendarzowym.

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują wizytę realizowaną w Ośrodku Zdrowia, w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjentki, wizytę patronażową oraz profilaktyczną.

Świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjentki, świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentką. Świadczenia realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego lub skierowania są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Podstawą prowadzenia edukacji przedporodowej dla kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, jest opracowany przez położną POZ i stanowiący integralną część dokumentacji medycznej pacjentki, plan edukacji obejmujący praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa (także w przypadku świadczeń realizowanych w formie grupowej).

Począwszy od 21 tygodnia ciąży aż do rozwiązania położna środowiskowa sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się:
– od 21 do 31 tygodnia ciąży – 1 raz w tygodniu (do 10 wizyt maksymalnie)
– od 32 tyg. ciąży do porodu – 2 razy w tygodniu (do 16 wizyt maksymalnie)
Położna POZ opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu – do 42 dnia po porodzie.

NFZ finansuje od 4-6 wizyt patronażowych u jednego noworodka.

Położna środowiskowa realizuje w formie wizyt domowych opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno- ginekologicznej, świadczenie udzielane jest na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, wystawionego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego. Wizyty domowe położnej środowiskowej obejmują okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.